PRIVACYVERKLARING

Tennisvereniging Play Always Fair (PAF), gevestigd te (8013 PD) Zwolle aan de Marsweg 4 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PAF en persoonsgegevens
PAF hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij PAF zijn en dat PAF zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons allemaal doen met de informatie die we over u hebben.

Persoonsgegevens die PAF verwerkt
PAF verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en/of omdat u deze zelf aan PAF verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-    Voor- en achternaam
-    Geslacht
-    Geboortedatum
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Pasfoto
-    Bankrekeningnummer
-    KNLTB Nummer

PAF verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel(en) en grondslag(en) van de verwerking van persoonsgegevens
PAF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-    Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst;
-    Voor het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van facturatie voor de geboden dienstverlening en uw betalingen;
-    Het aanbieden van een goed bereikbare en werkende website;
-    Het verzenden van onze nieuwsbrief;
-    U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
-    Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Het bewaren van persoonsgegevens
PAF bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard nadat onze overeenkomst is geëindigd.  Dat is alleen anders indien de wettelijke bewaartermijn langer is dan twee jaar.

De beveiliging van persoonsgegevens
PAF stelt de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde beveiligde omgeving, die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaring. PAF neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via info@tvpaf.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden door PAF alleen aan derden verstrekt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PAF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. PAF verstrekt geen gegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de verwerking van de door PAF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via info@tvpaf.nl

U hebt de volgende rechten:

-    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
-    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
-    het laten corrigeren van fouten;
-    het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
-    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
-    recht van overdracht van uw gegevens aan een ander (mits dit niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Profilering
PAF gebruikt op haar website www.tvpaf.nl geen cookies of Google Analytics om persoonsgegevens te verzamelen en/of te bewaren.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.