Ereleden en leden van verdienste

Vrijwilligers zijn voor PAF van groot belang. Daarom vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan leden die iets bijzonders voor onze vereniging hebben gedaan, zoals ereleden en leden van verdienste. Ereleden zijn die leden die zich op bijzonder eervolle wijze hebben onderscheiden. Leden van verdiensten zijn die leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Onze ereleden zijn:

Theo Zunnebeld (in herinnering † 28-09-1987)
Benoemd erelid in 1964. Theo was penningmeester (1940/1941) en tweemaal voorzitter (1949-1951 en 1959-1961). Hij richtte de jeugdcommissie op (1954) en was nog jaren actief als voorzitterjeugdcommissie (1964-1976). Als bonds-gedelegeerde actief en drager van de zilveren bondsspeld KNLTB (1987). Nestor  van onze vereniging en drijfveer en hart van PAF.

Ernst Stavenuiter (in herinnering † 02-06-2014)
Benoemd erelid in 1967. Onder het voorzitterschap (1964-1966) van Ernst verhuisde PAF in 1964 van het Wilhelmina Sportpark (met 2 banen) naar de huidige locatie in de Marslanden met 4 gravelbanen, wat resulteerde in een groei naar ca. 300 leden. Initiatiefnemer van ons clubblad.

Wim ter Heijden (in herinnering † 12-07-1996)
Benoemd erelid in 1975. Wim was secretaris en voorzitter in de periode 1968-1973. In de periode 1964-1986 actief in het district Overijssel o.a. als vice- voorzitter. In 1983 onderscheiden met de gouden bondsspeld KNLTB wegens grote verdiensten gedurende vele jaren in meerdere (advies)functies. Hij filmde vele PAF evenementen o.a. jubileum 1976 en opening PAFiljoen 1981.

Johan Moesman  (in herinnering † 23-04-2001)
Benoemd erelid in 1975. Johan was penningmeester en actief in het kantinebeheer. Ook initiator van het lintjestoernooi (1965) en het 40+ toernooi (1970) alsmede wedstrijdleider Overijsselse Distictskampioenschappen en drager zilveren bondsspeld KNLTB  (1978). Een sfeermaker met pianospel  o.a. jubileum 1976 en in de kantine en promotor van ons clublied “Play Always Fair”, getoonzet door P.J.Backers (1986).

Herman Evers (in herinnering † 21-03-2016)
Benoemd erelid in 1983. Herman verzorgde het clubblad in de vorm van een wekelijkse nieuwsbrief (1974-1976). Voorzitter jubileumcommissie PAF 50 (1976), uitgave jubileumboekje “50 JAAR  PAF”. Voorzitter (1977 t/m 1983), initiatiefnemer en naamgever van “PAFiljoen” met de eerste steenlegging op  13-12-1980 en feestelijke opening 04-04-1981. Vele jaren belangrijk voor de PR van PAF naar binnen en buiten o.m. bij gemeente Zwolle, PAF op TV in Frank Kramer Show, Zwolse Courant, overleg Zwolse tennisclubs en later in bestuur Sportraad Zwolle (1990-1994).

Dion Hornman
Benoemd erelid in 1988. Dion heeft zich als voorzitter van de Technische Commissie (1973-1985) bezig gehouden met competitiesamenstelling, wedstrijdleiding en initiator van vele interne toernooien en toss avonden. Initiator en wedstrijdleider Zwols Nationaal Tennistoernooi (1976-1980) met deelname van de Nederlandse tennistop. Ook actief als scheidsrechter. Bedenker van het jaarlijkse boekje WWWW. Mede-initiator van de Sportraad Zwolle en actief in het overleg  Zwolse tennisclubs. Vice voorzitter en voorzitter PAF (1987-1988). Als tennisconnaisseur en  strateeg  ook actief in beleidscommissies.

Adrie Pont
Benoemd erelid in 1989. Adrie heeft als penningmeester (1978-1989) gedurende vele jaren het financieel beleid gevoerd met 12 maal décharge bij acclamatie. In deze periode werden vele projecten (financieel) gerealiseerd zoals clubhuis (1981), lichtinstallatie, beregeningsinstallatie (1986), aanbouw clubhuis (1989). Later ook initiator en bestuurslid Stichting PAF Marslanden, waarin het park/banen werden ondergebracht (1994-2004). Een financieel professional pur sang.

Herman Schotman  (in herinnering † 14-05-2003)
Benoemd erelid in 1995. Herman trok als penningmeester (1992 t/m 1995) en enig overgebleven bestuurslid PAF uit het moeras en bouwde de bestuurlijke beleidsmatige basis weer op. Legde de basis voor de renovatie van het tennispark, dynatopbanen (1994) en maakte PAF weer bestuurlijk, beleidsmatig en financieel gezond. Later ook actief als voorzitter jubileumcommissie PAF 75, uitgave van de jubileumkrant en samenwerking met de “Vogellanden”, waarbij PAF ook een maatschappelijke bijdrage leverde.

Johan Augustus
Benoemd erelid in 2005. John was voorzitter in het seizoen 1999 t/m 2004. In deze periode groeide PAF. De vereniging ontwikkelde zich verder door samenwerking met de tennisschool. Uitbreiding van het park met 2 banen (baan 9 en 10) werd gerealiseerd alsmede revitalisatie van clubhuis en kleedkamers werd ter hand genomen. Een mijlpaal is ook de realisatie van de blaashal in de winterperiode. De vereniging bloeide gezond verder.

Raymond Sonsma
Benoemd erelid in 2007. In de periode 2000-2007 was Raymond penningmeester. Zijn sterk financieel beheer verstevigde de gezonde basis van onze vereniging. Mede dankzij zijn inzet werd ons park uitgebreid met twee banen. Het contract met de tennisschool werd door hem opgesteld en de pacht van banen en  gebruik clubhuis geregeld. Hiermee werd bereikt dat het clubhuis ook gedurende de winterperiode  is opengesteld. Tevens heeft Raymond gedurende negen maanden als voorzitter a.i. gefunctioneerd.

 

Onze leden van verdienste zijn:

Joke van der Wegen (1983)
Joke voerde als bestuurslid (1972-1983) de ledenadministratie en was voor nieuwe leden de poort naar PAF. Naast de ledenadministratie organiseerde ze vele toernooien, waaronder clubkampioenschappen, lintjestoernooi en districtskampioenschappen. Naar buiten werd ze lid wedstrijdtennis van het district Overijssel en bondsgedelegeerde in 1983.

Cees Wattèl (1984)
Cees maakte deel uit van de jubileumcommissie 1976 (50 jaar PAF), organiseerde veel feestjes, trad regelmatig op als barman en werd voorzitter van de clubhuiscommissie en bestuurslid in het begin van de 19-tachtiger jaren. Door zijn inzet was hij een belangrijke sfeerbepaler in het clubhuis waar leden zich thuisvoelden.

Nico Peperkamp (1985)
Nico was een clubhuisman. In 1979 reeds lid van de commissie ter verbetering van de accommodatie, won de medewerkersprijs PAF en werd in 1980 bestuurslid en voorzitter van de clubhuiscommissie en speelde een belangrijke rol bij de overgang van de oude kantine (met Tempo) naar het nieuwe Pafiljoen en haalde het horeca diploma. Na zijn aftreden in 1982 bleef hij de inkoop verzorgen.

Willem Beekman (1987)
Willem maakte zich vooral verdienstelijk in het clubhuis en het park. Van het schoonmaakgebeuren tot de clubhuis- en parkaccomodatie. Hij was een rots in de branding toen in 1985 er bijna  geen clubleden op dit gebied te vinden waren en hij maakt reeds vanaf 1980 deel uit van de clubhuiscommissie. Tot op de dag van vandaag is Willem actief rond Pafiljoen en park.

Jan Heideveld (1994, in herinnering † 16-04-2006)
Jan is bepalend geweest in het baan- en accomodatiegebeuren. In 1982 werd hij baancommissaris, geen gemakkelijke opgave omdat er nog geen afschrijfsysteem was en de gravelbanen ook veel onderhoud vergden. Jan maakte deel uit van de technische commissie en in 1984 van de nieuwe Accommodatie Commissie. Hij was betrokken bij de overgang van gravel naar dynatop, de lichtinstallatie en de gehele parkrenovatie.

Ad van Tol (1994)
Ad was de architect van het draaipunt van een gemeentelijk park naar een geprivatiseerd PAF-park. Dit was een omvangrijk strategisch project met herinrichting van het gehele tennispark. Het park met 8 nieuwe kunststofbanen werd in 1994 afgerond en het park voldeed weer aan de eisen van de tijd. Het project, gestuurd door Ad met Jan Heideveld en Jan Vrolijken in de projectgoep, vergde een investering van 500.000 (gulden).

Jan Vrolijken (1994, in herinnering † 25-11-2014)
Jan zette zich in voor de accommodatie met name het baan- en parkbeheer. Bij de bouw van het Pafiljoen, geopend in 1981,was Jan reeds actief en hij was ook baancommissaris. Bij de renovatie en privatisering van het park (1994) speelde Jan een belangrijke rol evenals bij andere parkprojecten zoals de lichtinstallatie (1986) en regelmatig in aanpassingen in het clubhuis. Na 1994 is Jan zich blijven inzetten voor parkwerkzaamheden voor onze vereniging.

Marga Michels-Smit (1999)
Marga heeft zich jaren ingezet als bestuurslid en voorzitter van de redactiecommissie midden 19-tachtiger jaren. Ook was ze een gastvrouw van PAF bij vele gelegenheden. Daarna bleef ze de ledenadministratie voeren samen met haar echtgenoot.

Ron Michels (1999)
Ron heeft zich als bestuurslid vanaf 1978 ingezet voor de kantine en was voorzitter van deze commissie en verzorgde ook de inkoop. Ook voerde hij later met zijn echtgenote de ledenadministratie tot 1999.

Hans Koldewee (2004)
Hans is een clubman in hart en nieren. Hij leverde een belangrijke rol bij de uitbreiding van het Pafiljoen (1989), maakte deel uit van de clubhuiscommissie en werd voorzitter daarvan en bestuurslid in 1990. Hans zorgde als deskundige ook voor TV, video en audio in het clubhuis en is veel achter de bar in de loop der jaren actief.

Jan Egberts (2007, in herinnering † 27-05-2018)
Jan heeft zich vele jaren ingezet voor het bargebeuren in het clubhuis en voerde jarenlang de exploitatie van het clubhuis met zijn echtgenote Annie in de 19-tachtiger jaren. In 1987 maakte hij deel uit van de clubhuiscommissie en verzorgde de financiёle zaken rondom de exploitatie van het clubhuis (1990). Daarnaast verzorgde Jan ook begeleiding van jeugdteams.

Femmy Kattenberg- Slomp (2010, in herinnering † 02-04-2021)
Femmy verzorgde lange jaren de lay-out van het clubblad ( al in 1986). Ook verzorgde ze lange jaren de ledenadministratie in goede en slechte tijden. Altijd kon het bestuur een beroep op haar doen en ze kent PAF als geen ander.