Reglement Lidmaatschap

Artikel 1: Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar. Het contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2:
Seniorlid: Lidmaatschap voor personen die in het contributiejaar (kalenderjaar) 18 jaar zijn of worden.

Daglid
: Lidmaatschap voor personen die speelgerechtigd zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.30 uur, op de wekelijkse tossavond en op interne toernooien. Ook het volgen van lessen bij de Tennisschool buiten de genoemde tijden is toegestaan. 

Student: Lidmaatschap voor personen die een collegekaart of een OV-jaarkaart kunnen tonen.

Jeugdlid: Lidmaatschap voor personen die in het contributiejaar (kalenderjaar) de leeftijd hebben of krijgen die in één van de volgende categorieën valt:
Juniorleden 15-17 jaar
Juniorleden 11-14 jaar
Juniorleden  t/m 10 jaar      

Donateur:  personen zonder speelrecht die de vereniging financieel ondersteunen   

Artikel 3: Ingang en bedrag lidmaatschap
Wordt men lid vóór 1 april dan betaalt men het volledige jaarlidmaatschap. Wordt men lid in april 90%, in mei 80%, in juni 70%, in juli 60%, in augustus 50%, in september 40%, in oktober 30%, in november 20% en in december 10%.
Voor het inschrijfgeld geldt het normale tarief.

Artikel 4: Betaling van contributie
De verschuldigde contributie en inschrijfgeld worden na de ontvangst van het inschrijfformulier geïncasseerd. Vervolgens zal jaarlijks de volledige jaarlidmaatschapsbijdrage worden geïncasseerd in de maand februari/maart.

Artikel 5: Inzet voor de vereniging
Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich in een periode van een jaar inzet voor de vereniging. De minimale inzet is twee bardiensten of daaraan gelijkgestelde activiteiten. Men kan ervoor kiezen om deze verenigingsactiviteiten (bardiensten) jaarlijks af te kopen tegen een bedrag van € 30 per dienst, dus € 60 voor twee diensten.

Wanneer je bestuurs- of commissielid bent, ben je hiervan vrijgesteld. Een vrijstelling geldt ook voor ereleden en leden van verdienste, dagleden (dienen overdag zelf de bardiensten te regelen in overleg met clubhuiscommissie (bardienst@tvpaf.nl), jeugdleden (tot 18 jaar) en leden die in het betreffende jaar 70 jaar worden of ouder zijn dan 70.

Als achteraf blijkt dat je de door jou opgegeven activiteit(en) niet hebt verricht, dan wordt door de vereniging een boete van € 75 per niet verrichte dienst automatisch geïncasseerd.

Artikel 6: Opzeggen en wijzigen lidmaatschap
Het opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie. De opzegging of wijziging dient uiterlijk op 31 december van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen. Bij opzegging na deze datum is contributie voor het gehele volgende jaar verschuldigd. Bij het opzeggen  of wijzigen van het lidmaatschap wordt een bevestiging door de ledenadministratie verstuurd. Deze dient tevens dient als bewijs van opzegging of wijziging. Rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap blijven van kracht tot het einde van het contributiejaar (speelrecht blijft van toepassing, clubhuis- of andere diensten dienen uitgevoerd te worden enz.)

Opzeggen van de training bij de tennisschool staat los van het lidmaatschap van TV PAF.