Competitie Reglement

Jaarlijks neemt een groot aantal leden van tennisvereniging PAF deel aan de Voorjaarscompetitie. Hiervoor stelt elk jaar de Competitieleider (CL) namens de Technische commissie (TC) in samenwerking met de Tennisschool (TS) de indeling van de competitie(teams) vast. Om een en ander in goede banen te kunnen leiden is besloten een aantal richtlijnen te hanteren en die richtlijnen vast te leggen in een Competitiereglement.

1.    Inschrijving betekent dat de inschrijver zich akkoord verklaart met het competitiereglement.

2.    De Competitieleider stelt namens de Technische commissie in samenwerking met de Tennisschool de indeling van de teams vast.

3.    Inschrijving voor de competitie geschiedt op individuele basis. Het is voor de aanmelder mogelijk om aan te geven, dat hij/zij met bepaalde leden in één team wil spelen. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Het kan echter voorkomen, dat de CL en TS anders besluiten. In dat geval worden de betrokken leden vroegtijdig geïnformeerd.

4.    Er worden een ingangsdatum en sluitingsdatum gehanteerd bij de (individuele) aanmelding voor de competitie. De aanmeldingen, die na de sluitingsdatum binnenkomen worden in principe niet meer in behandeling genomen.

5.    Indien het maximum aantal teams overschreden is, dan valt het team met het laagste niveau in principe af. Dit geldt in ieder geval voor de periode 2012 – 2017. Afhankelijk van de verenigingsdoelstelling wordt het competitiereglement mogelijk op dit punt aangepast.
Ingeval sprake is van de situatie, dat een team daadwerkelijk dient af te vallen dan is dat ter beoordeling van de Technische commissie. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dames-, heren- en gemengd teams. Ook wordt bekeken of deelname aan de competitie op een andere dag tot de mogelijkheden behoort.
N.b. het team dat afvalt en in het volgende jaar overwegend in dezelfde samenstelling is ingedeeld, heeft de garantie het volgende jaar competitie te kunnen spelen.

6.    De teams worden in principe op basis van speelsterkte ingedeeld. Daarbij kan ook worden meegewogen in hoeverre spelers in een team elkaar aanvullen.

7.    Teams bestaan bij voorkeur uit 6 leden. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren. Zo nodig worden teams met andere leden aangevuld.

8.    Indien niet-leden van PAF zich als team voor de competitie aanmelden, dan dienen zij zich tegelijkertijd aan te melden als lid van PAF. De contributie wordt naar rato berekend (per 1/12 van een kalenderjaar). Voor het betreffende team zijn ook artikelen 5 en 6 van het Competitiereglement van toepassing.

9.    Elk team is een contributiebijdrage verschuldigd. Deze wordt via automatische afschrijving van de rekening van de aanvoerder afgeschreven. De overige leden van het team zijn verplicht tijdig hun deel van de bijdrage aan de aanvoerder te voldoen.
 
10.    Het aantal teams dat op zaterdag speelt, wordt gesteld op 20. Zo nodig kan het bestuur op advies van de Technische commissie hiervan afwijken tot een maximum van 24. Dan dient wel de mogelijkheid aanwezig te zijn, dat er extra banen (maximaal 2) gehuurd kunnen worden bij andere Zwolse tennisverenigingen.

11.    Klachten over de competitie(teams) worden door de Technische commissie in behandeling genomen. Alvorens de klacht in behandeling wordt genomen, dient de klager eerst zelf zijn klacht met betrokkene te bespreken om te zien of de klacht op deze wijze kan worden opgelost. De klager dient zijn klacht schriftelijk in te dienen en te onderbouwen. Klager dient lid te zijn van tennisvereniging PAF.

12.    Daar waar het Competitiereglement niet in voorziet beoordeelt de Technische Commissie.


Vastgesteld door het Bestuur in augustus 2012.