Van de penningmeester

Op 26 maart a.s. zou de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Zou, omdat in verband met de maatregelen in de strijd met het coronavirus, de ALV is uitgesteld naar een nog te bepalen datum. In de ALV wordt naast het jaarverslag 2019 ook de begroting 2020 voorgelegd aan de leden. Een begroting waarin conform ons financieel beleid, ook een voorstel zou worden opgenomen voor een verhoging van de contributie in 2020 op basis van de jaarlijkse indexering (CPI; Consumenten Prijs Index). Het bestuur heeft echter besloten om in 2020 geen verhoging toe te passen en de contributiebedragen van 2019 ook in 2020 te hanteren. Dit als kleine geste naar de leden die door de maatregelen inzake het coronavirus inmiddels minimaal tot en met 28 april niet mogen tennissen. Op 21 april besluit het kabinet of de maatregelen worden verlengd.

Een vraag die misschien bij sommige leden op zal komen is of de vereniging (een deel van) de contributie moet terug betalen? Hiervoor wordt verwezen naar onderstaande advies van de KNLTB.

“Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. Momenteel wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Wij adviseren verenigingen de contributie van hun leden gewoon te innen. Kosten die gedekt worden met de contributie blijven namelijk doorlopen (huur, onderhoud etc.). In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. Als KNLTB adviseren we dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen sporters, verenigingen, bonden en maatschappelijke partners elkaar kunnen helpen”.

Wij volgen dit advies van de KNLTB op en zullen eind maart de contributie voor 2020 factureren en in april incasseren. We gaan er vanuit dat u hier begrip voor heeft.

Tenslotte zullen wij in de begroting 2020 voor zover als mogelijk, ook de financiële gevolgen meenemen van de maatregelen rondom het coronavirus. Dat betreft niet alleen de kosten maar ook de opbrengsten (o.a. lagere omzet door sluiting clubhuis).

Nieuws overzicht